Leonhuis

Leonhuis

Welkom thuis, in het LEONhuis.

Het Leonhuis is druk in de weer, ook online.
Bekijk onze nieuwe website via volgende link: https://sites.google.com/view/leonhuis

Contact

Neem met ons contact op via e-mail:  leonhuis@kt-scholengroep.be

De droom van het Leonhuis

De droom ontstond enkele jaren geleden wanneer een aantal leerkrachten en directeurs uit het basisonderwijs, samen met collega’s van de KHLim (nu UCLL), hun bezorgdheid uitten over kinderen die hun getuigschrift lager onderwijs niet halen, de zwakke vooruitgang van de doorstroming van jongeren uit kansarme milieus naar het hoger onderwijs en over de gestage groei van het aantal drop outs, faalangstige en depressieve jongeren.

Vele instanties en mensen van goede wil nemen wel initiatieven, maar dit gebeurt echter in verdeelde slagorde.

Onderwijs en welzijn vinden elkaar te weinig in hun ondersteuningsplannen.Kunnen wij een hedendaagse vorm vinden voor de evoluties die zich blijven voordoen in het sociaal –economisch leven, het religieuze leven, het onderwijs en de zorg?

Wat is het Leonhuis?

Leon staat voor Leren en Ontwikkelen. Het Leonhuis is een leer- en ontwikkelingsconcept dat de maatschappelijke emancipatie beoogt van alle inwoners in een buurt / wijk ten behoeve van hun eigen ontplooiing  en die van hun onmiddellijke en de grotere samenleving.

De principes van de katholieke dialoogschool, de brede school én de innovatieve school zullen in het Leonhuis concreet gestalte krijgen. Het uitgangspunt is een unieke verwevenheid van onderwijs, zorg, ouder- en buurtbetrokkenheid.

Waar bevindt zich het Leonhuis?

Op een centrale plaats in Hasselt willen we een site uitbouwen waar bovenvermeld concept concreet gestalte krijgt. De eerste stappen worden gezet in campus Hemelrijk, in het centrum van de stad Hasselt.

Het project zelf startte al in een aantal scholen die gekenmerkt worden door grotere diversiteit. Elke school kan leonhuis zijn door de maatschappelijke uitdaging van de eigen buurt te zien en op te nemen.

Wat doet het Leonhuis?

Op langere termijn kan het Leonhuis zich ontpoppen als een onderwijs- en welzijnscentrum waar expertise wordt opgebouwd en gedeeld.

Leerkrachten en onderwijsbetrokkenen uit andere scholen (over netten heen), maar ook vrijwilligers, buurtbewoners… kunnen hun expertise ter beschikking stellen enerzijds, maar kunnen ook tijdelijk komen meedraaien om expertise op te doen anderzijds.

Het Leonhuis is gestoeld op twee onlosmakelijk verbonden focusgebieden, met als doel het bijdragen aan de optimalisering van gelijke onderwijskansen voor leerlingen:

  • Hedendaags en toekomstgericht onderwijs, gedeeld met de gemeenschap, voor leerplichtigen tot 18 jaar.
  • Versterking van de sociale omgeving in alle facetten van het leven.

Wat houdt dit precies in?


Leonhuis doorbreekt muren

Door de vele ontmoetingskansen en vormingsmogelijkheden die het Leonhuis
biedt, leren alle betrokkenen elkaar op een andere manier kennen én waarderen.
Dit leidt tot een anders kijken naar elkaar en naar elkaars cultuur.

In het Leonhuis is iedereen welkom en krijgt iedereen de kans een zinvolle rol te vervullen, die aansluit bij eigen talenten, bij eigen passie. We zijn ervan overtuigd dat dit leidt tot een doorbreken van muren tussen culturen, waardoor onderlinge bestuiving en bevruchting mogelijk is die leidt tot een ongeziene rijkdom wanneer iedereen het beste van zichzelf kan geven.

Het Leonhuis bouwt dus mee aan een transculturele samenleving, waar nieuwe burgerzin een feit is én ‘SAMENkracht‘ het toverwoord.

Van Leonhuis tot Leonthuis

We zijn ervan overtuigd dat het Leonhuis  de kans biedt om kleine gemeenschappen te laten groeien die kiezen voor nieuwe vormen van samenwonen en breed sociaal engagement.

Kleine groepen van mensen die 24u op 24 hun deuren willen openzetten voor mensen die warmte en nabijheid zoeken, die toekomst zoeken.

Nieuwe kleine gemeenschappen die in deze tijd een Leonthuis willen bieden aan mensen in nood (kinderen, jongeren, dropouts, vluchtelingen).

Vacature

We zijn op zoek naar een coördinator. Lijkt dit iets voor jou? Kijk dan snel naar onderstaande vacature en dien je kandidatuur in.

Bekijk hier de vacature

Project DigiLeon

In het LEONhuis slaan onderwijs en welzijn de handen in elkaar om leer- en ontwikkelingskansen van kinderen en hun ouders te verhogen. We richten ons tot kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders. Deelname aan de digitale maatschappij is zeer belangrijk, ook voor deze doelgroep. De kerndoelstelling van het project is het dichten van de digitale kloof. Hierbij zetten we het kind en zijn omgeving centraal.

Het LEONhuis, mede dankzij projectsteun van Welzijnszorg en van de Vlaamse Overheid.