Historiek

Historiek

Van Kanunnik Triest naar KaThee …

Wie écht wil begrijpen waarvoor KaThee staat, moet eerst kennis maken met de oorspronkelijke bezieler van de KT-scholen , met name Kanunnik Triest.

Hij is de stichter van de twee congregaties die de Kan. Triest-scholen (KT-scholen) hebben opgericht en uitgebouwd. Die twee congregaties zijn de Broeders van Liefde én de Zusters Kindsheid Jesu.

Daarom schetsen we eerst het leven en werk van Triest, daarna leggen we de band tussen zijn spiritualiteit en de waarden van Kathee.

Het leven en werk van P.J. Triest

Petrus Jozef Triest werd op 31 augustus 1760 in Brussel geboren, als negende in een gezin van veertien kinderen. Al heel vroeg raakte hij vertrouwd met de nood van lijdende medemensen: in het nabijgele- gen tehuis werden geesteszieken verzorgd en op vele plaatsen in de stad werden kinderen te vondeling gelegd.

Petrus Jozef Triest werd op 31 augustus 1760 in Brussel geboren, als negende in een gezin van veertien kinderen. Al heel vroeg raakte hij vertrouwd met de nood van lijdende medemensen: in het nabijgelegen tehuis werden geesteszieken verzorgd en op vele plaatsen in de stad werden kinderen te vondeling gelegd.

Nadat hij twee jaar bij de Jezuïeten school gelopen had, ging hij in Geel op internaat. Daar kwam hij sterk onder de indruk van de gezinsverpleging van geesteszieken. Na zijn middelbare studies studeerde Triest twee jaar wijsbegeerte aan de Universiteit van Leuven (1780-1782). Vervolgens ging hij naar het grootseminarie in Mechelen, waar hij in juni 1786 priester werd gewijd.

Aanvankelijk werkte de jonge priester op verschillende plaatsen. In die tijd maakte hij de inval van de Franse legers mee en werd hij verplicht de eed van trouw aan de wetten van de Franse republiek af te leggen. Hij weigerde echter en zo kwam hij op de zwarte lijst van de “onbeëdigde priesters”. In 1797 werd Petrus Jozef Triest pastoor te Ronse. Op bevel van de Fransen waren de kerken echter gesloten, zodat hij ondergedoken moest leven. In het geheim doopte hij kinderen, ’s nachts zegende hij huwelijken in en zalfde de zieken. Bij het Concordaat in 1801 kwam daarin gelukkig een kentering.

Heel erg tegen zijn zin werd Triest in 1803, door toedoen van de vijandig gezinde burgemeester van Ronse, naar Lovendegem overgeplaatst. Hier ontplooide zich voorgoed zijn zorg voor de armen, wanneer hij de ellendige levensomstandigheden zag van vele kinderen en jongeren. Aan enkele jonge vrouwen uit zijn parochie vroeg hij voor de arme dorpskinderen te willen zorgen, vooral voor de talrijke wezen en naderhand ook voor de zieken. Dat was het begin van de Congregatie Zusters van Liefde van Jezus en Maria.

Na zijn bezoek van de bisschop samen met de Prefect van het Departement en met de burgemeester, werd Triest uitgenodigd om naar Gent te komen. In 1805 namen een zestal zusters hun intrek in de leegstaande cisterciënzerabdij en werd Triest lid van de Stedelijke Commissie van Weldadigheid waaronder het Bijlokehospitaal. Zo zag hij hoe de bejaarde mannen er verzorgd werden en hij besloot voor die dienst bij hen een aantal helpers samen te roepen. Dit was het begin van de Congregatie van de Broeders van Liefde.

Nog vele initiatieven volgen, o.a. de eerste school (in België) voor dove en gehoorgestoorde kinderen; ateliers voor wevers, schoenmakers en kleermakers (1812); een genootschap voor hulp aan jonggehuwde vrouwen (1822). Vermeldenswaard is de nauwe samenwerking van Triest met professor dr. Guislain voor de behandeling van geesteszieken in Gent. Opvallend is dat Triest dergelijke acties steeds ondernam met anderen. Hij deed telkens beroep op deskundigen en schiep ruime kansen voor de vorming van zijn medewerkers.

Speciaal voor de verpleging aan huis stichtte hij in 1823 de Congregatie van de Broeders van Sint-Jan de Deo, die in 1946 aansloten bij de Broeders Hiëronymieten. In 1835 stichtte hij de Congregatie Zusters Kindsheid Jesu aan wie hij de zorg voor de vondelingen en verlaten kinderen toevertrouwde.

Om deze buitengewone inzet werd Petrus Jozef Triest nog tijdens zijn leven vereremerkt door Willem I en Leopold I en werd hij “de Vincentius à Paulo van bij ons” genoemd.

Op 24 juni 1836 stierf hij in zijn kamertje, naast een ziekenzaal in Terhaegen te Gent.

Klemtonen in de spiritualiteit van P.J. Triest vertaald in de identiteit van KaThee!

P.J. Triest was een man van inzet en gebed. Bij hem waren gebed en actie even belangrijk. Door dit samengaan van bidden en werken ontwikkelde hij een ‘evenwichtig mensbeeld met aandacht voor alle dimensies’.

KaThee is een bezielde persoonlijkheid. Ze is uniek en staat voor de christelijke identiteit van onze scholengroep. Zij draagt de waarden van onze scholengroep in zich en laat ervaren dat Jezus Christus de voedingsbron is van de christelijke beleving.

Ze is de steun in de vorming van al onze kinderen. Zij is de gids op de weg van persoonlijke ontwikkeling en groei. Zij neemt de kinderen bij de hand en daagt hen geregeld uit om hun talenten breed te ontwikkelen op diverse vlakken. Fundamenteel leren, betrokkenheid en wel bevinden zijn voor haar belangrijke uitgangspunten van goed onderwijs.

P.J. Triest geloofde in God als een liefdevolle Vader. Hij vertaalde zijn Godsrelatie in zijn relatie met de mensen. Hij zag de mensen met de ogen van God en ontwikkelde in zijn liefde een voorkeur voor de minstbedeelden.

KaThee is als vertrouwenspersoon de vertaler van Gods liefdevolle relatie met de mensen.
Zij is voor de leerlingen als een grote zus die hen bij de hand houdt, hen de weg wijst maar tegelijk hen koestert en beschermt. Ze beschouwt elk kind als uniek en speelt in op de sterke kanten van ieder kind.

Voor de leerkrachten treedt KaThee op als een wijze collega. Ze staat aan hun zijde en is de spiegel aan de wand voor initiatieven en beslissingen. Ze toont hen hoe de verschillen
tussen kinderen een meerwaarde zijn en getuigt van een zorgbrede ingesteldheid waarbij alle kinderen welkom zijn. Ze staat voor mondiaal en intercultureel gericht onderwijs waar kinderen leren openstaan voor anderen, hier en elders, en met respect voor het uniek-zijn van elk kind.

Ze is de tochtgenoot voor ouders die het beste levenspad willen bewandelen met hun kinderen.

P.J. Triest speelde in op gebeurtenissen van het concrete moment en nam verantwoorde risico’s. Triest geloofde sterk in deskundigheid. Zo stuurde hij bijvoorbeeld Zusters en Broeders naar het buitenland om zich te specialiseren. We kunnen zeggen dat hij durvend en ondernemend was.

KaThee is een ondernemende vrouw. Haar reuzengestalte geeft haar de mogelijkheid om in de verte te kijken. Zij brengt visie en toekomst in onze wereld waarin verandering de enige constante is. Ze leert ons omgaan met nieuwe trends en noden in de samenleving. Zij spoort ons aan om eigentijds onderwijs aan te bieden waarbij gehanteerde structuren en systemen in vraag worden gesteld. Ze voert professionele deskundigheid hoog in het vaandel en tracht dit te bereiken via doordachte permanente vorming, uitwisseling van leerervaringen, deelname aan netwerken.

Tenslotte had P.J. Triest aandacht voor samenwerking. Daartoe stichtte hij congregaties die heel dicht leefden bij de mensen die hen waren toevertrouwd.

Met haar mijlslaarzen stapt KaThee van de ene kindercampus naar de andere. Ze vormt als

het ware snelwegen van informatiestromen tussen onze campussen die alle leerkrachten en leerlingen verbinden. Zij symboliseert de samenhorigheid tussen deze campussen en stimu leert de ontwikkeling van groepsprocessen en netwerking over de scholen heen. Tevens zorgt ze ervoor dat onze scholen warme scholen zijn, waar ieder zich geborgen kan voelen, waar er wederzijds vertrouwen is, waar gezelligheid, verdraagzaamheid en samenhorigheid thuishoren.

Het verhaal van Kanunnik Triest leeft verder in KaThee. Via haar blijft Triest de scholen verder bezielen. Een verhaal dat de moeite blijft om verder te vertellen. Een verhaal dat de KT-Scholengroep kleur blijft geven.